Javascript is required

როგორ გამოვიდეთ ბანკის სტოპ-ლისტიდან: ინსტრუქცია მეწარმეებისთვის

532
3/30/2023

უარი გითხრეს ანგარიშის გახსნაზე ან მომსახურებაზე?

შესაძლოა კომპანია ბანკის სტოპ-ლისტში მოხვდა. 

რა უნდა გააკეთოთ და რატომ შეიძლება ეს მომხდარიყო?

კომპანიების სტოპ-ლისტი ბანკში: რა არის და როგორ ხვდებიან მასში  კომპანიები?

სტოპ-ლისტი არის ფირმების სია, რომლებსაც ბანკმა უარი უთხრა მომსახურებაზე, რადგან ისინი ეჭვმიტანილნი იყვნენ კანონის დარღვევაში. ბანკები კანონით ვალდებულნი არიან, გააკონტროლონ კლიენტების საქმიანობა, რათა თავიდან აიცილონ ფულის გათეთრება, გადასახადებისგან თავის არიდება და არ დაეხმარონ ევროკავშირისა და აშშ-ის მიერ დადებული სანქციების თავიდან აცილებაში გარკვეულ ფიზიკურ და იურიდიულ  პირებს. ასევე, თუ კომპანია არის სატრანზიტო კომპანია, ე.ი. მისი საქმიანობა არ არის დაკავშირებული საქართველოსთან და ანგარიში გამოიყენება მხოლოდ თანხის მიღებისა და გაგზავნისთვის.

შემოწმებები ტარდება ანგარიშის გახსნამდე, შემდეგ კი მისი მომსახურების პროცესში.

თუ შემოწმების შედეგებმა არ დააკმაყოფილა ბანკი, მას შეუძლია უარი თქვას ანგარიშის გახსნაზე, ოპერაციის შესრულებაზე  ან ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ამავე დროს, თქვენი კომპანია აღმოჩნდება სტოპ-ლისტში. 

ზოგიერთი შეზღუდვა არ იწვევს სტოპ-ლისტში მოხვედრას. მაგალითად, თუ ანგარიში დაბლოკილია გადასახადების ბოლომდე გადაუხდელობის ან დაგვიანებული გადახდის გამო, თქვენ იქ არ აღმოჩნდებით.

ანგარიშის დაბლოკვის თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია გადასახადებისა და მოსაკრებლების დროულად და სრული მოცულობით  გადახდა.

Jara Accounting საბუღალტრო მომსახურების ბაზარზე 4 წელზე მეტია არსებობს. ჩვენ საკუთარ თავზე ვიღებთ ანგარიშების წარდგენას. გადარიცხვების  გაანგარიშებას და მაკონტროლებელ ორგანოებთან კომუნიკაციას.

რა მოხდება, თუ სტოპ-ლისტში მოხვდებით? 

ბანკი უარს იტყვის თქვენს მომსახურებაზე. თუ თქვენ გადაწყვეტთ უარის გასაჩივრებას სასამართლოში ან ეროვნულ ბანკში, ბანკს მოუწევს იმის ახსნა, თუ რა კრიტერიუმების საფუძველზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.

როგორ გავიგოთ, მოხვდა თუ არა კომპანია სტოპ-ლისტში?

რა თქმა უნდა - ვერანაირად,  რადგან მასზე წვდომა მხოლოდ ბანკს აქვს. თუ თქვენ უარი გითხრეს  ანგარიშის გახსნაზე ან მომსახურებაზე,  შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კომპანია ამ სიაში იყო შეყვანილი.

უარი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ბევრ სხვა ფაქტორთან:

  •  გამოჩნდა ახალი კონტრაჰენტი, რომელიც არ შეესაბამება ფირმის საქმიანობის სახეს.
  • ბანკის უსაფრთხოების სამსახურმა ოპერაცია საეჭვოდ მიიჩნია. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ გადახდის დანიშნულება არ არის მითითებული ან ის არ შეესაბამება კომპანიის საქმიანობას.
  • მოხსენით დიდი თანხა.
  • არ არსებობს ფირმის საქმიანობასთან დაკავშირებული გადახდები: ხელფასების გადახდა, ქირის გადახდა, საქონლის შეძენა.

ბანკმა შეიძლება წამოიწყოს შემოწმება და თქვენ უნდა დაამტკიცოთ, რომ ყველაფერი რიგზეა - მაგალითად, თქვენ იხდით ხარჯების ამ პუნქტებს სხვა ბანკში არსებული ანგარიშიდან. თქვენ გაქვთ რამდენიმე ანგარიში. წვდომა იმ ოპერაციებზე, რომლებსაც ახორციელებთ ერთ ბანკში, მეორეს არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გაჩნდეს კითხვები, მაგალითად, გადასახადების გადახდასთან დაკავშირებით - მზად იყავით გადახდების წარმოსადგენად. 

როგორ გამოვიდეთ ბანკის სტოპ-ლისტიდან?

კანონის თანახმად, თქვენ გაქვთ უფლება სცადოთ, ბანკს დაუმტკიცოთ, რომ აწარმოებთ კანონიერ საქმიანობას, ხოლო  ბანკი ვალდებულია ხელახლა ჩაატაროს შემოწმება.

მან შეიძლება გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას, თუ მტკიცებულებები დამაჯერებლად მიიჩნია.

ოპერაციის განხორციელებაზე უარის თქმის შემდეგ ბანკის თანამშრომლებს შეუძლიათ მოითხოვონ დოკუმენტები სიტუაციის გასარკვევად. მაგალითად, ხელშეკრულება კონტრაჰენტთან ან საგადახდო დავალება, რომელიც ადასტურებს გადასახადების დროულად და სრული მოცულობით  გადახდას. თუ თქვენ წარადგენთ დოკუმენტებს, ბანკი ვალდებულია გააანალიზოს ისინი 10 სამუშაო დღის ვადაში და გაცნობით თავისი გადაწყვეტილება.

თუ აღმოჩნდება, რომ კომპანია რაიმე უკანონო საქმეში არ არის გარეული,  საკითხი გადაწყვეტილია. 

თუ შემოწმების შედეგების მიხედვით ბანკმა განმეორებით თქვა უარი მომსახურებაზე და თქვენ ამას არ ეთანხმებით, მიმართეთ საჩივრით საქართველოს ეროვნულ  ბანკს.

მარეგულირებელი ბანკს ახსნას მოსთხოვს, ჩაატარებს შემოწმებას და მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ამას შეიძლება დაახლოებით 20 სამუშაო დღე დასჭირდეს.

თუ ცენტრალური ბანკიც უარს იტყვის, რჩება სასამართლო. დარწმუნებული ხართ თქვენს სიმართლეში? მიიღეთ გამოცდილი ადვოკატის მხარდაჭერა და შეიტანეთ სარჩელი.

ხელის ჩაქნევა და იმ ბანკში წასვლა, რომელიც დათანხმდება თქვენს მომსახურებას, არ არის საუკეთესო გამოსავალი. კომპანია მაინც დარჩება სტოპ-ლისტში,  სანამ იმ ბანკი, რომლის  გამოც იგი ამ სიაში მოხვდა, უკან არ გამოიხმობს უარს.

დასკვნები:

ბანკებს უფლება აქვთ არ გაგიხსნან ანგარიში და უარი თქვან მომსახურებაზე ნებისმიერ დროს. მათ კანონით მოეთხოვებათ კლიენტების საქმიანობის კონტროლი და საეჭვო ტრანზაქციების თვალყურის დევნება.

კომპანიები, რომლებსაც უარი ეთქვათ მომსახურებაზე, ხვდებიან სტოპ ლისტში, რომელზეც მხოლოდ ბანკებს აქვთ წვდომა.

არის თუ არა მასში თქვენი კომპანია - მხოლოდ გამოცნობა შეიძლება, რადგან ბანკების სტოპ ლისტის  შემოწმება ვერ მოხერხდება.

თქვენ გაქვთ უფლება დაიწყოთ გადამოწმება ბანკისთვის  გარიგებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მიწოდებით. თუ აღმოჩნდება, რომ კომპანიას არაფერი დაურღვევია, ბანკი უკან გაიხმობს უარს და ფინანსური მონიტორინგი ამოგიღებთ სტოპ ლისტიდან.

თუ ბანკმა კვლავ უარი თქვა, თქვენ კი დარწმუნებული ხართ საკუთარ სიმართლეში, მიმართეთ საქართველოს ეროვნულ ბანკს. ცენტრალური ეროვნული ბანკის უარის შემდეგ მხოლოდ ის დაგრჩენიათ, რომ სასამართლოს მიმართოთ.

თუ არაფერს იღონებთ,  კომპანია დარჩება სტოპ ლისტში მაშინაც კი, თუ სხვა ბანკი დათანხმდა მის მომსახურებას. იმისათვის, რომ ბანკებმა არ ჩაგსვან სტოპ ლისტში,  შეისწავლეთ კანონი და გაიგებთ, რა ოპერაციებს უნდა მოერიდოთ. და აუცილებლად მიიღეთ პროფესიონალი ბუღალტრის მხარდაჭერა, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ  უსაფრთხოდ იმუშაოთ.

უფასო კონსულტაცია
მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია ფინანსური, იურიდიული სერვისების და ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ Jara Accounting სპეციალისტისგან. ჩასაწერად შეავსეთ ფორმა.