Javascript is required

9 ნაბიჯი, რომელთა გადადგმაც სასურველია საქართველოში შპს-ს რეგისტრაციისთანავე

585
1/8/2021

როდესაც ჩამოყალიბდებით, თუ რა ადგილის დაკავებას აპირებთ ქართულ ბაზარზე და დაარეგისტრირებთ თქვენს კომპანიას - ეს იქნება გრძელი გზის მხოლოდ დასაწყისი. იმისათვის, რომ ეს გზა იყოს არა მარტო გრძელი, არამედ წარმატებულიც, აუცილებელია, გაითვალისწინოთ ადმინისტრაციული საკითხები, რომელთაც შეუძლიათ, მას ცუდი ელფერი შესძინონ.

1. ბანკში ანგარიშის გახსნა

ნებისმიერმა კომპანიამ, რომელიც გამოდის ქართულ ბაზარზე, სრულფასოვანი სამეწარმეო საქმიანობისთვის აუცილებლად უნდა გახსნას ანგარიში ქართულ ბანკში, მიიღოს წვდომა ყველა საჭირო ინსტრუმენტზე - ინტერნეტ ბანკინგზე, ექვაირინგზე, ბიზნეს-ბარათებზე და ა.შ., რაც შეიძლება სწრაფად და უსაფრთხოდ. ქართულ ბანკში ანგარიშის გახსნა არარეზიდენტებს შეუძლიათ დისტანციურად დაჩქარებულ რეჟიმში. პირველ რიგში, უნდა შეარჩიოთ ბანკი, რომელშიც გახსნით ანგარიშს, და მიხვიდეთ მის ფილიალში შესაბამისი საბუთებით. მაგრამ, თუ თქვენ არ იცით, რომელი ბანკი შეგეფერებათ ყველაზე მეტად და არ შეგიძლიათ, თავად მიხვიდეთ ბანკში, უმჯობესია, მიმართოთ პროფესიონალებს, რომლებიც დაგეხმარებიან არჩევანის გაკეთებაში, რადგან იციან საბანკო სისტემის ყველა ნიუანსი და ერკვევიან მათ უკანასკნელ სიახლეებში.

დისტანციურად სრულყოფილი ანგარიშის გახნსა შეუძლია თითქმის ყველა ქვეყნის რეზიდენტს. პირადობის დასადასტურებლად და ყველა საჭირო ინსტრუმენტის - ინტერნეტ ბანკის ლოგინის და პაროლის, digipass-ის აპლიკაციის კოდის და მულტივალუტური საბანკო ბარათის მისაღებად არ არის საჭირო, კომპანიის დირექტორი ჩამოვიდეს საქართველოში, საკმარისია მინდობილობის გაფორმება პროფესიონალ იურისტზე. ჩვენი კომპანიის სპეციალისტების დახმარებით, ბიზნესის რეგისტრაციის შემთხვევაში, მულტივალუტური საბანკო ანგარიშის გახსნა და ყველა საბანკო ინსტრუმენტის გადაცემა წარმოადგენს მომსახურების ძირითადი პაკეტის აუცილებელ კომპონენტებს.

2. გადასახადების გადამხდელის ელექტრონული სტატუსის მიღება და საჭიროების შემთხვევაში დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირება

შემოსავლების სამსახურში კომპანიის რეგისტრაცია არის აუცილებელი. კომპანიის დირექტორმა ან მისმა წარმომადგენელმა მინდობილობით უნდა მიიღოს წვდომა ელექტრონულ პორტალ rs.ge-ზე (ლოგინი და პაროლი). ელექტრონული კაბინეტის მეშვეობით ხდება კომუნიკაცია საგადასახადო სამსახურთან და საგადასახადო დეკლარაციების მიწოდება ქვემოთ მოცემულ გადასახადებზე:

 • დღგ - 18%;

საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, დღგ 18% გადხდის ვალდებულება წარმოიშვება იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის ბრუნვა აღწევს 100 000 ლარს (დაახლოებით 30 000 $).

ანუ კომპანია ავტომატურად ხდება დღგ-ს გადამხდელი და ვალდებულია, ამ სტატუსის მისაღებად საგადასახადო კაბინეტში გააგზავნოს განაცხადი, მიაწოდოს დეკლარაციები და გადაიხადოს მოცემული გადასახადი.

ამასთან ერთად, ნებისმიერ დროს, კომპანიის რეგისტრაციისთანავე შეგიძლიათ, დადგეთ აღრიცხვაზე, როგორც დღგ-ს გადამხდელი , თუ, მაგალითად, თქვენი საქმიანობა გულისხმობს პროდუქციის იმპორტირებასა და მიზანშეწონილად მიიჩნევთ საბაჟოზე გადახდილი ე.წ. საბაჟოზე გადახდილი დღგ-ს ანაზღაურებას. თუ დროულად არ დადგება მეწარმე ასეთ აღრიცხვაზე, მან შეიძლება, დაკარგოს ათი ათასობით დოლარი საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტირებისას.

საგადასახადო სისტემის სწორად არჩევა არის საფუძველი გადასახადების ოპტიმიზაციისა. როგორც დღგ-ს შემთხვევაში, სხვა ნებისმიერ გადასახადზეც მნიშვნელოვანია, საწყის ეტაპზევე განსაზღვროთ კომპანიის საგადასახადო პოლიტიკა პროფესიონალებთან ერთად, რომლებმაც პრაქტიკულად იციან დაბეგვრის ყველა წვრილმანი. საქართველოში სხვა გადასახადების პროცენტული განაკვეთები (დეტალურად გადასახადების შესახებ შეიტყვეთ ამ ბმულზე ):

 • ორგანიზაციის მოგებაზე - 15%;
 • დივიდენდებზე - 5%;
 • საშემოსავლო გადასახადი - 20%
 • გადასახადი იმპორტზე - 0%, 5% ან 12%;
 • წყაროსთან დაკავებული გადასახადი - 10%-დან 15%-მდე.

საგადასახადო კაბინეტთან წვდომა ასევე გაძლევთ შესაძლებლობას, მიაწოდოთ დეკლარაციები საპენსიო შენატანზე, რომელთა გადახდაც არის კომპანიის ვალდებულება საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებისას. ჩვენი კომპანიის სპეციალისტების დახმარებით ბიზნესის რეგისტრაციის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურში კომპანიის რეგისტრაცია და ელექტრონულ პორტალ rs.ge-ზე წვდომის გადაცემა არის მომსახურების ძირითადი პაკეტის სავალდებულო კომპონენტი.

3. შეამოწმეთ, საჭიროა თუ არა ლიცენზია

იქამდე, სანამ დაარეგისტრირებთ კომპანიას, რა თქმა უნდა, უმჯობესია, გაეცნოთ ინფორმაციას საქართველოში ლიცენზირების სფეროების შესახებ. ამასთან ერთად, როდესაც გადმოგაქვთ თქვენი საქმიანობა საქართველოში ან ხსნით ფილიალს და გაქვთ ნებართვა ან ლიცენზია, რომელიც გადმოგცათ თქვენმა ქვეყანამ კომერციული საქმიანობისთვის, მაშინ მას ექნება ძალა საქართველოს ტერიტორიაზეც. ამ ინფორმაციისთვის უნდა მიმართოთ შესაბამის ორგანოებს თქვენს ქვეყანაში.

სპეციალური ნებართვები და ლიცენზიები საქართველოში კომერციული საქმიანობის განსახორციელებლად საჭიროა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია აზარტულ თამაშებთან, კომუნიკაციებთან, მედიცინასთან, ენერგეტიკასთან, უსაფრთხოებასთან და მშენებლობასთან. ჩამონათვალი ყველა ლიცენზირებული საქმიანობისა მითითებულია კანონში 'ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ'.

თქვენ შეიძლება დაჯარიმდეთ ლიცენზიის გარეშე საქმიანობისთვის ან მისი პირობების დარღვევისთვის. სხვა ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნების არცოდნის შემთხვევაში ამის რისკი ძალიან მაღალია. თუ თქვენი არალიცენზირებული საქმიანობის შედეგად მიღებულ იქნა დიდი ზარალი ან მისგან მიიღეთ დიდი მოგება, შეიძლება დაგეკისროთ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობაც. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, ყველა ძირითადი საკითხის საფუძვლიანად გარჩევა და შემდგომი სამართლებრივი მხარდაჭერა.

4. ხელმძღვანელის დანიშვნა, ხელშეკრულების დადება

კომპანიის რეგისტრაციისას სავალდებულოა, წესდებაში კომპანიის დირექტორის დარეგისტრირება, იგი შეიძლება იყოს როგორც დამფუძნებელი (რეზიდენტი / არარეზიდენტი, მნიშვნელობა არ აქვს) ან დანიშნული პირი. შესაძლებელია ასეთი ვარიანტიც, რომ რეესტრში დაარეგისტრიროთ ერთდროულად ორი დირექტორი. მათი უფლებამოსილებები ფიქსირდება წესდებაში, მაგალითად, შეგიძლიათ, დაადგინოთ ბანკში ტრანზაქციების ოდენობის ლიმიტები ერთი დირექტორისთვის ან ორივე მენეჯერი იყოს თანაბარუფლებიანი.

პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ სხვა ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყებისას აუცილებლად დაგჭირდებათ მცოდნე ხელმძღვანელი, მაგალითად, ადგილობრივი დირექტორი, რომელიც ერკვევა ბაზრის სპეციფიკაში და აიღებს თავზე პერსონალის მართვასა და სხვა მენეჯერულ საკითხებს.

2021 წელს საცდელი პერიოდის შემდეგ დირექტორთან წერილობითი ხელშეკრულების გაფორმება არ წარმოადგენს აუცილებელ პროცესს. ამასთან ერთად, საცდელი პერიოდი ოფიციალურად შეიძლება იყოს 6 თვემდე, რისი დაფიქსირებაც უკვე საჭიროა წერილობითი სახით. საგადასახადო და შრომითი ინსპექციებისათვის ხელფასების ნებისმიერი გადაცემა უკვე წარმოადგენს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობის არსებობის მაჩვენებელს.

5. საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოების დაწყება

ელექტრონული საბუღალტრო აღრიცხვა არის შემოსავლების სამსახურის აუცილებელი მოთხოვნა, ანუ, კომპანიის ყველა ოპერაცია ასახული უნდა იყოს საბუღალტრო პროგრამაში. საბუღალტრო აღრიცხვის სწორად წარმოებაზე არის დამოკიდებული საგადასახადო ანგარიშგებათა კორექტულობა და შემდგომი სამუშაოს დაგეგმვის გამართულობა.

ამისათვის აუცილებელია:

 • ყველა პირველადი დოკუმენტაციის შეგროვება;
 • დეკლარაციების მიწოდება ყველა სახის გადასახადზე, რომელთა საფუძველზეც ხორციელდება გათვლები ხაზინაში;
 • საფინანსო ანგარიშგების ფორმირება, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია კომპანიის ფინანსური ნაკადების, როგორც შემოსავლების, ისე ხარჯების, კონტროლი;
 • ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
 • კომპანიის თანამშრომელთა ხელფასების აღრიცხვის წარმოება.

ყველა ეს ინფორმაცია შეიძლება დაგჭირდეთ ბანკებში ან კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა სამსახურებში.

თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი, ამ საქმეს თავად წაუძღვეთ საკუთარი რისკის ფასად, საქართველოს კანონმდებლობის დეტალური ცოდნის გარეშე, თუ აიყვანთ შტატში თანამშრომელს, რომელმაც ბიზნესის საწყის ეტაპზე შეიძლება ვერ მოუტანოს კომპანიას საკმარისი სარგებელი, რადგან სამუშაოს მოცულობა დიდი არ იქნება, ხოლო თქვენს გუნდში სრულფასოვანი სამუშაო ერთეული საჭიროებს სამუშაო ადგილის ორგანიზებასა და ყოველთვიურ ხელფასს. აუტსორსის ბუღალტერს შეუძლია ამ ყველა პრობლემის მოგვარება, ისე, რომ არ შექმნას დამატებითი სირთულეები. დეტალურად დისტანციურ ბუღალტერიასთან დაკავშირებით იხილეთ ამ სტატიაში. მთავარია, გახსოვდეთ, რომ გამართული საბუღალტრო აღრიცხვის გარეშე, ბიზნესის წარმატება და განვითარება საფრთხის ქვეშ დგება პირველივე საგადასახადო შემოწმებაზე.

6. თანამშრომლების გაფორმება შტატში

საქართველოში ბიზნესის გახსნისას და თანამშრომლების აყვანისას, როგორც რეზიდენტებმა, ისე არარეზიდენტებმა, რაიმე დავის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, დეტალურად შეიმუშავონ შრომითი ხელშეკრულებები. დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის შრომითი ურთიერთობის პროცესში შეცდომები და კანონდარღვევები გარდაუვალია. ისინი ყველაზე ხშირად წარმოიშობა იმის გამო, რომ ყველა არ არის კარგად გარკვეული კანონმდებლობაში და, ამასთან ერთად, თითოეული სიტუაცია არის უნიკალური.

წერილობითი შრომითი ხელშეკრულების დადება სავალდებულოა თუ შრომითი ურთიერთობების ვადა აღემატება 1 თვეს. დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის სწორი და გამართული ურთიერთობის დამყარებისთვის, ჩვენ ყოველთვის გირჩევთ შეადგინოთ შრომითი ხელშეკრულება და მასში შეიტანოთ შემდეგი:

 • თანამშრომლის თანამდებობა;
 • მისი ფუნქციური მოვალეობები;
 • შრომითი პირობები და მისი ანაზღაურება;
 • დამატებითი პირობები, მაგალითად, სამედიცინო დაზღვევა ბონუსის სახით;
 • მხარეთა რეკვიზიტები, მათ შორის, საბანკო ანგარიშების მონაცემები.

საჭიროა, გესმოდეთ, რომ მხარეთა შორის წერილობითი ხელშეკრულების დადება ყოველთვის იქნება ურთიერთგაგების უფრო მყარი გარანტია, ვიდრე ზეპირსიტყვიერი.

7. შპს-ს ბეჭდის შეკვეთა

იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში სახელმწიფო ორგანოთა უმეტესობა ელექტრონული სახით იღებს და გასცემს საბუთებს და არ არის ე.წ. “სველი ბეჭდის” გამოყენების აუცილებლობა საბუთების გაფორმებისას, კომპანიისთვის ბეჭდის შეკვეთა მაინც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

ეს პროცესი მაქსიმალურად მარტივია, საჭიროა, უბრალოდ, რომელიმე, თქვენთვის მოსახერხებელ, ტიპოგრაფიას მიმართოთ, მიუთითოთ საიდენტიფიკაციო კოდი და საჭიროების შემთხვევაში, გადასცეთ მისი ლოგო ოსტატს. ბეჭედი დამზადდება თქვენს თვალწინ 30 წუთში.

საინტერესო ფაქტი - ბეჭდის საყიდლად არ არის აუცილებელი კომპანიისგან მინდობილობა, რეალურად, არც კომპანიაში თქვენი თანამდებობის დასახელების აუცილებლობა არსებობს. დისტანციურად მოთხოვნის შემდეგ ბეჭედი წუთებში დამზადდება და შესაძლებელი იქნება მისი გაგზავნა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

8. სალარო აპარატის ყიდვა

თუ თქვენ გეგმავთ, რომ თქვენი კლიენტებისგან მიიღოთ თანხა ნაღდი ანგარიშსწორებით, მაშინ სალარო აპარატი ნამდვილად დაგჭირდებათ. ასეთი სახის ყოველ გადახდაზე საჭიროა ჩეკის ამობეჭდვა და სალაროს დახურვა ე.წ. Z ანგარიშით დღის ბოლოს.

საქართველოში სალარო აპარატი მაქსიმალურად გამარტივებული მოწყობილობაა, ის ავტომატურადაა მიბმული საგადასახადო კაბინეტზე და, ამიტომ არ გჭირდებათ, ყოველდღიურად აგზავნოთ ანგარიშები ბუღალტერთან, მას შეუძლია ნახოს ანგარიშები ონლაინ რეჟიმში.

ბანკები ასევე სთავაზობენ გააერთიანონ სალარო და ტერმინალი ( საბანკო ბარათებით გადახდა) და წარადგენენ სპეციალურ აპარატებს, რომლებიც აერთიანებენ ამ ორ ფუნქციას. როგორც ადრე აღვნიშნეთ სტატიაში ინდ. მეწარმეებისა და შპს-ს შესახებ, სალარო აპარატის ღირებულება იწყება 130$-დან, ხოლო მისი მომსახურება 20$-დან წელიწადში.

9. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია არის უპირველესი დაცვა თქვენი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ბრენდის. სასაქონლო ნიშნის უპირატესობაა არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შედეგების თავიდან აცილება. ამ ნიშნის რეგისტრაციით იძენთ მასზე ექსკლუზიურ უფლებას და იმის გარანტიას, რომ თქვენი პროექტის შემდგომი დაფინანსება არ იქნება რისკის შემცველი.

საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია ევალება საქპატენტს. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის განაცხადის განხილვა შედგება ორი ეტაპისგან:

 1. ფორმალური;
 2.  არსობრივი ექსპერტიზა.

ვადები განისაზღვრება გადახდილი ბაჟის ოდენობით, მაგალითად, დაჩქარებული პროცედურის (10 სამუშაო დღე) ღირებულება შეადგენს 840 $ -ს (ექვივალენტით ლარში).

რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. თქვენი გზა შედგება კიდევ მრავალი ნაბიჯისგან, როგორებიცაა - ოფისისა მოძიება და მისი მოწყობა, კონტრაგენტების შერჩევა და შემოწმება, რეკლამირების გზების ძიება ადგილობრივ და მსოფლიო ბაზარზე და ა.შ. თუ კარგად გათვლით თქვენს ძალებსა და შესაძლებლობებს, მიხვდებით, რომ უმჯობესია, ისეთი საქმე, რომელიც უშუალოდ არ ეხება ბიზნესის მართვას, მიანდოთ პროფესიონალებს, რომლებიც, ცოდნის დახმარებით, ყველაფერს უფრო სწრაფად და ეფექტურად მოაგვარებენ. უფასო კონსულტაციისთვის და ყველა კითხვაზე, რომლებიც ეხება შპს-ს რეგისტრაციის შემდგომ პროცესებს, პასუხის მისაღებად, შეავსეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა.

უფასო კონსულტაცია
მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია ფინანსური, იურიდიული სერვისების და ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ Jara Accounting სპეციალისტისგან. ჩასაწერად შეავსეთ ფორმა.