Javascript is required

წყაროსთან დაკავებული გადასახადი საქართველოში

472
11/19/2020

საქართველოში ბევრი კომპანია სარგებლობს არარეზიდენტებისა და უცხოური კომპანიების მომსახურებით. ასეთ შემთხვევაში, ერთად მუშაობისას, შესაძლებელია, წყაროსთან დაკავებული გადასახადის გადახდის ვალდებულება გაჩნდეს. ამ სტატიაში ჩვენ გაგარკვევთ, რა შემთხვევაში იბეგრება წყაროსთან მომსახურების საფასური.

როგორ გავიგოთ, რომ ვალდებულნი ვართ, გადავიხადოთ წყაროსთან გადასახადი

იმ მომენტში, როდესაც მომსახურებისთვის უხდით არარეზიდენტს, თქვენ მისთვის ხდებით შემოსავლის წყარო, მაგრამ თავდაპირველად, აუცილებელია, გაიგოთ, კონკრეტულად სად გთავაზობთ მომსახურებას არარეზიდენტი, საქართველოს ტერიტორიაზე თუ მის საზღვრებს გარეთ. ბევრი ფიქრობს, რომ თუ არარეზიდენტი არ ჩამოდის საქართველოში და მომსახურებას თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე სთავაზობს, მაშინ შემოსავალიც ითვლება, რომ არაა მიღებული საქართველოს ტერიტორიაზე. თუმცა, სინამდვილეში, ეს ასე არაა.თუ უცხოელ მომწოდებელთან ხელშეკრულებაში მითითებულია,რომ მიიღეთ მარკეტინგული, სარეკლამო, საკონსულტაციო, საინჟინრო მომსახურებები ან არარეზიდენტი შეისწავლის საქართველოს ბაზარს, განათავსებს რეკლამებს ქართველი მომხმარებლებისთვის, ახორციელებს პროექტებს სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის იღებს შემოსავალს საქართველოს ტერიტორიაზე. და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ხართ შემოსავლის გადახდის წყარო, მისი გადახდაც, მოგიწევთ სწორედ თქვენ. თუ არარეზიდენტი გთავაზობთ მენეჯერულ,, საფინანსო, საბუღალტრო, იურიდიულ ან საკონსულტაციო მომსახურებებს, მაშინ ეს ერთმნიშვნელოვნად ჩაითლება საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეულ მომსახურებად.

როგორია წყაროსთან დაკავებული გადასახადის პროცენტული განაკვეთი

არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოში საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფ არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში, იბეგრება გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, შემდეგი განაკვეთებით:

  • როიალტი -5%;
  • საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხები - 10%;
  • ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განხორციელებისას არარეზიდენტი ქვეკონტრაქტორების მიერ მიღებული შემოსავალი- 4%;
  • ყველა სხვა გადასახადზე (მარკეტინგი და ა.შ.) - 10%;
  • შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული პირისთვის გადახდისას - 15%.

როგორ მოვიქცეთ სადავო სიტუაციებში

თუ გადავხედავთ კომპანიის მიერ წყაროსთან დაკავებულ გადასახადთან დაკავშირებულ სიტუაციებს, შევამჩნევთ, რომ აუდიტორებსა და საგადასახადო ორგანოებს შორის ხშირად ხდება გაუგებრობები. ამიტომ გირჩევთ, სადავო სიტუაციებში მიმართოთ საგადასახადო სამსახურს წერილობითი განმარტებისთვის.

ამასთან ერთად, თუ თქვენი კონტრაგენტი არის საგადასახადო რეზიდენტი იმ ქვეყნისა, რომელთანაც საქართველოს დადებული აქვს ხელშეკრულება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ, თქვენ შეგეძლებათ, ოფიციალურად აიცილოთ თავიდან მოცემული გადასახადი, თუ ელექტრონული სახით ქართულ ენაზე წარადგენთ დამოწმებულ ცნობას საგადასახადო რეზიდენტობის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საიტზე მოცემულია სრული სია ქვეყნებისა, რომლებსაც ხელი აქვთ მოწერილი აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე.თუ კიდევ დაგრჩათ კითხვები საქართველოში დაბეგვრის სისტემასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ, დატოვოთ განაცხადი და მიიღოთ უფასო კონსულტაცია.

უფასო კონსულტაცია
მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია ფინანსური, იურიდიული სერვისების და ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ Jara Accounting სპეციალისტისგან. ჩასაწერად შეავსეთ ფორმა.